Skip to main content

Andre tjenester

Regnskaps- og skatteteknisk bistand

I forbindelse med vår revisjon og revisors lovpålagte bekreftelse av årsregnskap og ligningsoppgaver yter vi bistand i form av utarbeidelse av de aktuelle ligningspapir samt utarbeidelse av årsoppgjør og konsernregnskap i henhold til regnskapslovgivningen. Med bakgrunn i hensyn til effektivitet er dette tjenester de fleste av våre kunder benytter seg av.

Revisorutarbeidelse av regnskap for selskaper uten valgt revisor

Dette er kvalifisert hjelp til å utarbeide årsregnskap og en uttalelse fra revisor om arbeidet som er utført, som gir eier og ledelse trygghet for og brukerne tillit til at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapslovens regler.

Skatte og avgiftsbistand

Kompleksiteten i skatteregler for virksomheter har heller økt enn minsket til tross for at mye er gjort fra myndighetens side for å forenkle skattesystemet. Det stilles derfor i dag fortsatt store krav til den enkelte virksomhet og dets rådgivere. Vi kan tilby skatte- og avgiftspliktige virksomheter helhetsløsninger som tilgodeser så vel virksomheten som eiernes skatte- og avgiftssituasjon.

Etablering av virksomheter

Som revisor og rådgiver innenfor våre kunders mange forretningsområder bistår vi i forbindelse med etablering av virksomheter. Dette innebærer hele prosessen fra valg av selskapsform, sammensetning av ulike organ i henhold til aktuell lovgivning, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter samt registrering i enhets-/mva- og foretaksregistrert. Videre yter vi tilsvarende bistand i forbindelse med avvikling og sletting av selskap.

Fusjon/fisjon

Mange selskap møter i dag en tøffere konkurranse en tidligere, både i inn- og utland. Når konkurranse i et marked er knivskarp må virksomheter ofte gjøre omfattende og dyptgripende endringer. Fusjoner og fisjoner er eksempel på hvordan virksomheter kan innrette seg for å styrke sin markedsposisjon. Våre tjenester innenfor dette området er primært innrettet på å bistå ved overdragelse av virksomheter eller restruktureringer og i den forbindelse fungere som rådgivere for våre oppdragsgivere. Utover regnskapsteknisk bistand ved utarbeidelse av fusjonselimineringer, åpningsbalanser mv kan vi også bistå ved utarbeidelse av relevante dokument i henhold til aktuell lovgivning.

Verdivurdering

Behovet for ulike typer verdivurderinger kan oppstå av flere årsaker. Noen av de vanligste årsaker er ved overtagelse av virksomhet, emisjoner, børsintroduksjoner, sammenslåinger, fisjoner, tvangsoppløsning, generasjonsskifte, arveoppgjør eller opsjonsprogram.

Vi har utviklet verktøy og metoder som hjelper oss å anslå verdiintervaller for ulike virksomheter under gitte forutsetninger.

Intern kontroll / virksomhetsstyring

I forbindelse med vår revisjon er vi, så langt som er nødvendig for å bekrefte årsregnskapet, pålagt å gjennomgå og vurdere virksomhetens kontrollmiljø og interne kontroller, – herunder etterlevelsen av bokføringsbestemmelsene -, og påpeke eventuelle svakheter i rutiner og systemer. Basert på dette kan det være at virksomhetens ledelse ønsker en mer omfattende analyse, vurdering og anbefaling, enn hva som følger av den lovbestemte revisjonen, for å øke effektiviteten av virksomhetens interne kontroll.

Restruktureringer

En virksomhets fordeling mellom egenkapital, langsiktig- og kortsiktig fremmedkapital samt kapitalbinding i form av omløpsmidler eller anleggsmidler kan ha mye å si for et selskaps drift og lønnsomhet. Vi bistår ved kartlegging av mulighetene for oppbygging av en optimal balansestruktur. En slik analyse kan blant annet omfatte analyse av samtlige balanseposter med sikte på å redusere kapitalbindingen og forlenge tilbakebetaling av lån, alternative finansieringskilder, muligheter for sikkerhetsstillelser samt analyse av nåværende og alternative selskapsformer og strukturer.