Skip to main content

Revisjon

Revisjon av årsregnskap

Dette er vår hovedtjeneste hvor formålet er å kvalitetssikre virksomhetens lovpålagte årlige regnskapsinformasjon. Gjennom vår revisjonsberetning gir vi en uavhengig bekreftelse av årsregnskapets pålitelighet overfor eiere, ledelse og eksterne brukere. Vi sikrer et rettvisende beslutningsgrunnlag og at bokføring og regnskap i det alt vesentlige er i samsvar med lovgivningens krav. I tillegg bidrar vi gjennom vårt arbeid til at formuesforvaltningen og den interne kontrollen i virksomheten er tilfredsstillende.

Redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen

Dette er en kvalitetssikring av lovbestemte finansielle data til aksjeeiere og Foretaksregisteret knyttet til blant annet følgende situasjoner:

 • Stiftelse av selskaper (åpningsbalanser mv)
 • Avtaler mellom aksjonærer og selskap / konsernselskap (redegjørelser)
 • Kapitalforhøyelse og nedsettelse (innskudd og oppgjør)
 • Fusjon og fisjon (åpningsbalanser, redegjørelser mv)
 • Uttreden og utløsning (bekreftelse)
 • Omdanning og oppløsning (åpningsbalanse, avviklingsoppgjør)
Særskilte attestasjonsuttalelser

Dette er en uttalelse knyttet til et avtalt saksforhold med høy eller moderat sikkerhet, etter behov. Aktuelle oppdrag kan være:

 • Revisjon av prosjektregnskaper
 • Revisjon av moms-kompensasjonsoppgave
 • Intern kontroll – gjennomgang
Avtalte kontrollhandlinger

Dette er en tilrettelegging av et beslutningsgrunnlag for økonomisk eller ikke-økonomisk informasjon etter oppdrag fra ledelsen eller en ekstern kontraktspart knyttet opp mot avtalte regnskapsposter og transaksjoner. Situasjoner hvor din bedrift kan ha behov for tjenesten:

 • Regnskapsmessig gjennomgang ved transaksjoner (kjøp/salg, fusjon mv)
 • Prospekter når emisjonshjelper har behov for en uavhengig gjennomgang
 • Gjennomgang av investeringsregnskaper, budsjetter og kalkyler
 • Kontrollhandlinger knyttet til prosjekter og tilskudd
 • Granskninger knyttet til feil, misligheter og underslag
Forenklet revisorkontroll

Dette er en overordnet gjennomgåelse av et perioderegnskap eller årsregnskap utført for å gi en kvalitetssikring og revisoruttalelse uten full revisjon, men som likevel bidrar til tillit hos selskapets forretningsforbindelser og interessenter.  En slik kontroll kan også kreves av minoritetsaksjonærer.

Revisjon av deler av et regnskap

Dette er en bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet som f.eks varelager eller kundefordringer, godt egnet der f.eks. eiere, långiver eller annen interessent har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet, men ikke trenger den trygghet som revisjon av hele regnskapet gir.